Klauzula informacyjna RODO

 • Administratorem Danych Osobowych jest: Krzysztof Nowak, Sławomir Dulęba „NOWA” s.c., zwana dalej ADO.
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej IODO), z którym można się skontaktować:
  • pod adresem: 90-631 Łódź, ul. Andrzeja Struga 25
  • pod adresem mailowym: biuro@poradnianowa.com.pl
  • pod numerem telefonu: 42 633 07 19
 • Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celach zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody pacjenta.
 • Dane osobowe przetwarzane są według następujących podstaw prawnych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 9 ust. 2 lit h)
  • Ustawa o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (art. 3 ust. 1, 2)
  • Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (art. 24)
  • Ustawa o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
  • Ustawa o Świadczeniach Pieniężnych z Ubezpieczenia Społecznego w Razie Choroby i Macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (art. 54)
  • Inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Odbiorcami danych osobowych są:
  • ADO
  • Inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego (aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej www.poradnianowa.com.pl, w Rejestracji oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym
  • Narodowy Fundusz Zdrowia i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.
 • ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.
 • Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń wynikających z prawa powszechnie obowiązującego w placówkach świadczących usługi zdrowotne.
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 • Podanie danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Pacjent jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych. Informacja ta zostaje przekazania na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE