Regulamin Organizacyjny 2018

Tekst jednolity w brzmieniu na dzień 25 maja 2018r

PORADNIA NOWA
90-631 Łódź, ul. Andrzeja Struga 25
NIP- 725-195-91-00 REGON: 100435611
tel./fax. 42 633 07 19

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny określa m. in.:

 1. firmę podmiotu leczniczego,
 2. cele i zadania podmiotu leczniczego,
 3. strukturę organizacyjną,
 4. rodzaj i zakres działalności leczniczej,
 5. miejsce udzielania świadczeń,
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek podmiotu leczniczego, w tym ich warunki współdziałania,
 8. h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów i ciągłości przebiegu leczenia,
 9. i) prawa i obowiązki pacjenta, w tym wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej,
 10. j) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
  w przypadku pobierania opłat,
 11. k) wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych,

1)   sposób kierowania jednostkami i komórkami podmiotu leczniczego,

 1. m) prawa i obowiązki pacjentów,
 2. n) zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Podstawy funkcjonowania

§2

 1. Podmiotem leczniczym są przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne: Krzysztof Nowak, zam.
  w Łodzi, ul. Bednarska 26/50 i Sławomir Dulęba zam. w Łodzi, ul. Sienkiewicza 153/1, wspólnicy spółki cywilnej „NOWA” Krzysztof Nowak, Sławomir Dulęba spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 25.
 2. Podmiot leczniczy działa pod nazwą „Poradnia NOWA”.
 3. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, zwany będzie dalej Podmiotem
 4. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
 5. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Rzeczniku Praw Pacjenta
  i prawach pacjenta,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

 1. niniejszego Regulaminu organizacyjnego,
 2. wpisie do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez właściwy organ w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt a).

§3

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w gabinetach mieszczących się w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 25.

Cele, zadania, rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz struktura organizacyjna

§4

 1. Celem i zadaniem Podmiotu leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej, udzielanie   świadczeń  zdrowotnych,   w  tym  promocja  zdrowia, w  rodzaju ambulatoryjnych   świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie określonym w  strukturze organizacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Przez udzielanie   świadczeń   zdrowotnych   rozumieć   należy   działania   służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

§5

Podmiot leczniczy może uzyskiwać środki finansowe z tytułu odpłatnych świadczeń zdrowotnych, darowizn, spadków, działalności innej niż podstawowa, oraz realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z podmiotami i instytucjami będącymi płatnikami, w tym należącymi do sektora finansów publicznych, np. Narodowym Funduszem Zdrowia.

§6

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i nieodpłatnie.

§7

 1. Bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są osobom uprawnionym do bezpłatnych
  świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych i umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej
  między Podmiotem leczniczym a Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź innym
  uprawnionym podmiotem lub instytucją, w przypadku jej zawarcia.
 2. Zasady udzielania świadczeń, sposób rozliczenia i zapłaty za udzielone świadczenia każdorazowo określają umowy zawarte z tym zakresie z płatnikiem, o którym mowa w ust 1.

§8

 1. Za wyjątkiem świadczeń udzielanych w trybie określonym w § 7 Regulaminu, Podmiot leczniczy udziela świadczeń odpłatnie.
 2. Cennik usług ustalany jest każdorazowo przez Podmiot leczniczy.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu zwany dalej Cennikiem, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wysokość opłat za udzielane świadczenia może podlegać każdorazowo indywidualnemu uzgodnieniu z pacjentem na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, w tym za świadczenia nie objęte Cennikiem, ale do udzielania których uprawniony jest podmiot leczniczy.

 

Proces i organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

§9

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych, zgonie z aktualną wiedzą medyczną, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewnia sprawne i efektywne funkcjonowanie Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym/rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 3. Zadania poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych określone zostały
  w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Realizacja świadczeń odpłatnych, o których mowa w §8 niniejszego Regulaminu, w tym godziny przyjęć pacjentów, odbywa się z poszanowaniem postanowień umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z publicznym płatnikiem, w tym Narodowym Funduszem Zdrowia. Udzielanie świadczeń odpłatnych nie może wpływać niekorzystnie na należytą realizację wskazanych umów, w tym w zakresie harmonogramu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

§10

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie dogodnej dla pacjenta, osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie oraz elektronicznie,
  z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w terminie najkrótszym, w tym także, w określonych prawem przypadkach, w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. W przypadku świadczeń, o których mowa w §7 Regulaminu termin świadczenia uzależniony jest od kolejki oczekujących, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień osób uprzywilejowanych.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowania tylko w przypadku przewidzianym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, i tylko w przypadku udzielania świadczeń, o których mowa w §7 Regulaminu.

§11

Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
w rozumieniu art. 15 ustawy o działalności leczniczej.

§12

 1. Świadczenia zdrowotne udziale są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 2. Lekarze udzielający świadczeń na rzecz Podmiotu leczniczego kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie
  a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na wystawionym skierowaniu.

§13

Do wspólnych zadań jednostki i komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań określonych w przepisach prawnych;
 2. dbałość o należyty wizerunek Podmiotu leczniczego;
 3. działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego;
 4. działania na rzecz skutecznego przekazu informacji pracownikom;
 5. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań, oraz sprawozdań
  i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz zawartych umów;
 6. współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi i przedsiębiorcami w celu realizacji zadań;
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej;
 8. ochrona tajemnicy służbowej;
 9. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych i przetwarzanych danych i informacji,
 10. wdrażanie i przestrzeganie zasad zarządzania jakością.

§14

 1. Działalnością Podmiotu leczniczego kieruje Kierownik, w przypadku jego powołania, który reprezentuje go na zewnątrz, bez konieczności udzielania odrębnego pełnomocnictwa ogólnego albo szczególnego. Kierownik ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 2. W przypadku nie powołania Kierownika działalnością podmiotu leczniczego kierują osoby uprawnione do jego prowadzenia i reprezentowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kierowniku, to w przypadku jego niepowołania, należy rozumieć osoby uprawnione do prowadzenia i reprezentowania Podmiotu
 4. Kierownik może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące działalności medycznej Podmiotu leczniczego i ponosić za nie odpowiedzialność.
 5. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
 6. organizowanie procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, z zachowaniem jego fachowości, jakości i dostępności,
 7. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do przechowywania dokumentacji medycznej, zapewniających jej poufność oraz zabezpieczających dokumentację przed zagubieniem lub zniszczeniem,
 8. dokonywanie zakupów urządzeń, aparatury i materiałów potrzebnych do bieżącej działalności Podmiotu leczniczego,
 9. współpraca z innymi podmiotami leczniczymi i przedsiębiorcami.
 10. Do obowiązków i uprawnień Kierownika w szczególności należy:
 11. kierowanie pracą podległych pracowników oraz koordynowanie usług wykonywanych na rzecz podmiotu przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą,
 12. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 13. dbanie o właściwą atmosferę w pracy.
 14. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona osoba.

§15

Kierownika Podmiotu leczniczego powołuje Podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Prawa i obowiązki pacjentów §16

Podmiot leczniczy działa z poszanowaniem praw pacjenta określonych w przepisach prawa.

§17

 1. Korzystając ze świadczeń medycznych pacjent ma w szczególności prawo do:
 2. poszanowania jego godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 3. świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 4. swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy świadczących usługi w Podmiocie leczniczym,
 5. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 6. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 7. pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
 8. informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,
 9. pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
 10. poszanowania przekonań i praktyk religijnych,
 11. otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach.
 12. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi.

§18

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego,
 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na obszarze patio i całego obiektu, w którym znajduje się Podmiot leczniczy,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania
  z nieodpłatnych świadczeń medycznych, w przypadku korzystania ze świadczeń w tej formie,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad ochrony przeciwpożarowej,
 6. przestrzeganie zaleceń lekarza i innych osób uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. stosowanie się do poleceń personelu Podmiotu leczniczego

§19

Prawa i obowiązki pacjenta umieszczone zostaną w ogólnie widocznym i dostępnym miejscu udzielania świadczeń w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicy ogłoszeń.

§20

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, udostępnia ją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnia ochronę poufności danych zawartych w tej dokumentacji, z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1 na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta
  i prawach pacjenta. Udostępnienie dokumentacji następuje po uprzednio złożonym, przez zainteresowanego wniosku. W przypadku, gdy osobą składającą wniosek nie jest osoba, której dokumentacja dotyczy, wydanie dokumentacji następuje po zweryfikowaniu uprawnień składającego wniosek do jej uzyskania.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez umożliwienie wglądu do niej oraz poprzez sporządzenie jej odpisów i kserokopii, w tym także na nośnikach elektronicznych.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu,

Współdziałanie z innymi podmiotami

§21

 1. Podmiot leczniczy współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi i innymi przedsiębiorcami, celem zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie
  z aktualną wiedzą medyczną oraz ciągłości ich udzielania.
 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych każdorazowo
  w odrębnych umowach cywilnoprawnych zawartych przez Podmiot leczniczy z innymi podmiotami, w tym leczniczymi.
 3. Umowy, o których mowa ust. 2 dotyczą w szczególności zapewnienia w procesie leczniczym:
 4. badań diagnostycznych obrazowych, w tym RTG,
 5. badań diagnostycznych, w tym mikrobiologicznych, histopatologicznych, innych,
 6. wykonywania zabiegów światłoterapii.

§22

 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 15 września 2011 roku.
 2. Zmiana Regulaminu organizacyjnego dokonywana jest przez Podmiot leczniczy,
  w tym na wniosek Kierownika Podmiotu leczniczego, w przypadku jego powołania.
 3. Niniejszy Regulamin uwzględnia zmiany dokonane w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego dnia 31 października 2011 roku, znak zaświadczenia: DR-501-687/11, i stanowi tekst jednolity aktu.